Mr. Van den Pol

Mr. Van den Pol is sinds 1989 advocaat en is strafrechtspecialist. Voorts is hij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Daarnaast verleent hij rechtshulp en heeft ruime ervaring op het terrein van:

 • Strafrecht
 • Geschillen met de overheid
 • Verkeersrecht
 • Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht
 • Schuldsaneringen
 • Rechtshulp psychiatrische patienten
 • Overige civielrechtelijke, particuliere en zakelijke rechtshulp

VAKGEBIEDEN EN DIENSTEN!

Hieronder in de verschillende tabs ziet u een korte opsomming van de vakgebieden waarvan Eric van den Pol specialist is. U leest hier dan een korte introductie.


Buiten het Wetboek van Strafrecht zijn er heel veel andere wetten die strafbepalingen inhouden. Het strafrecht is een zeer breed terrein en continue aan verandering onderhevig.
Voorbeelden:

 • uw auto of rijbewijs is in beslag genomen
 • u heeft een dagvaarding ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen
 • u bent slachtoffer en u wilt dat de dader schadevergoeding betaalt

Te denken valt aan diverse soorten geschillen met lokale, regionale en centrale overheden.
Voorbeelden:

 • uw rijbewijs is door het CBR ongeldig verklaard
 • u krijgt geen verklaring omtrent het gedrag
 • een uitkeringsinstantie vordert teveel of ten onrechte betaalde uitkering van u terug

Verkeersrecht kan zowel strafrechtelijke, civielrechtelijke, als ook bestuursrechtelijke aspecten betreffen. Een probleem in het verkeer veroorzaakt vaak meerdere juridische problemen, die elkaar beinvloeden en met elkaar samenhangen. Van belang is dan dat er één advocaat is die overzicht en deskundigheid heeft.

Lees verder!

Naast het jeugdstrafrecht kan bij jeugdbeschermingsrecht worden gedacht aan:

 • kinderbeschermingsmaatregelen
 • voogdijkwesties
 • onder toezichtstelling
 • (gesloten) uithuisplaatsing

In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen kunnen zich problemen voordoen waarbij de rechter de beslissende instantie is.
Voorbeelden:

 • uw verzoek om tot de WSNP te worden toegelaten wordt afgewezen
 • uw bewindvoerder doet de rechtbank een verzoek om de WSNP voortijdig te beeindigen

Mr. Van den Pol behandelt zaken van personen die vanwege een psychische stoornis en het daaruit voortvloeiende gevaar moeten worden opgenomen in een gesloten setting Voor personen met een psychische stoornis of anderen die op financieel en of maatschappelijk terrein of anderszins niet voor zichzelf kunnen zorgen, kan curatele, bewind of mentorschap worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Top