Vakgebieden

Strafrecht

Buiten het Wetboek van Strafrecht zijn er heel veel andere wetten die strafbepalingen inhouden. Het strafrecht is een zeer breed terrein en continue aan verandering onderhevig.

Voorbeelden:

 • uw auto of rijbewijs is in beslag genomen
 • u heeft een dagvaarding ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen
 • u bent slachtoffer en u wilt dat de dader schadevergoeding betaalt

Geschillen met de overheid

Te denken valt aan diverse soorten geschillen met lokale, regionale en centrale overheden.

Voorbeelden:

 • uw rijbewijs is door het CBR ongeldig verklaard
 • u krijgt geen verklaring omtrent het gedrag
 • een uitkeringsinstantie vordert teveel of ten onrechte betaalde uitkering van u terug

Verkeersrecht

Verkeersrecht kan zowel strafrechtelijke, civielrechtelijke, als ook bestuursrechtelijke aspecten betreffen. Een probleem in het verkeer veroorzaakt vaak meerdere juridische problemen, die elkaar beinvloeden en met elkaar samenhangen.
Van belang is dan dat er één advocaat is die overzicht en deskundigheid heeft.

Jeugd- en jeugdbeschermingsrecht

Naast het jeugdstrafrecht kan bij jeugdbeschermingsrecht worden gedacht aan:

 • kinderbeschermingsmaatregelen
 • voogdijkwesties
 • onder toezichtstelling
 • (gesloten) uithuisplaatsing

Schuldsaneringen

In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen kunnen zich problemen voordoen waarbij de rechter de beslissende instantie is.

Voorbeelden:

 • uw verzoek om tot de WSNP te worden toegelaten wordt afgewezen
 • uw bewindvoerder doet de rechtbank een verzoek om de WSNP voortijdig te beeindigen

Psychiatrisch patientenrecht

Mr. Van den Pol behandelt zaken van personen die vanwege een psychische stoornis en het daaruit voortvloeiende gevaar moeten worden opgenomen in een gesloten setting.

Voor personen met een psychische stoornis of anderen die op financieel en of maatschappelijk terrein of anderszins niet voor zichzelf kunnen zorgen, kan curatele, bewind of mentorschap worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Overige particuliere en zakelijke rechtshulp

Er zijn zaken die niet onder één of meer specifieke vakterreinen vallen zoals:

 • particuliere en zakelijke adviezen
 • incasso’s
Top